От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обява за отчетно годишно събрание

       ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ПРИСТА” РУСЕ

 

                                    О Б Я В А

 

    УС  на  Сдружение  ТД ”Приста”  Русе  с

решение № 13/ 31.01.2024 г. свиква Общо отчетно събрание  на 23.03.2024 г /събота/  от 10 часа в

хижа „Приста” при следния дневен ред:

 

1. Отчетен доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2023 г.

3. Приемане Бюджета на дружеството за 2024 г.

4. Утвърждаване  единният спортен календар на

    ТД”Приста”  за  2024 г.

5. Допълване състава на  УС  с нов член.

6. Избор на делегат  на  ОС  на  БТС                               

                

Русе, 19.02.2024 г.

УС ТД”Приста”-Русе