От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Конкурс за най-добра фотография от долното течение на р. Дунав организира ДЦИЗ

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ ОТ ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ДУНАВ ОРГАНИЗИРАН ОТ СДРУЖЕНИЕ “ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ” /ДЦИЗ/


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Фотографиите трябва да представят региона на долното течение на р. Дунав, както и да изразяват общата философия на изкуствата и занаятите.


Сдружението има следният предмет на дейност: Съхраняване, изследване и развитие на достиженията на изкуствата и занаятите в региона на долното течение на р. Дунав.


1. Право на участие:
о В конкурса може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице.
о Всеки участник има право да участва с не повече от две фотографии.
о Няма възрастови ограничения за участие.
о Приемат се и стари фотографии, но да са авторски представени.

2. Изисквания:
о Фотографиите трябва да са във формат 20 X 30см на фотографска хартия
о Също така е необходимо да бъдат предоставени и на файлове без компресиране .
о Фотографиите да са придружени с декларация за авторство от участника – текст свободен
о С оглед гарантиране на анонимността и обективното журиране не е разрешено никакво отбелязване върху самите фотографии, което може да доведе до разкриване самоличността на автора.

Фотографиите да се изпратят на адрес:
гр. Русе, ул. «Александровска» 28, ет. 3, Регионална Занаятчийска Камара
най-късно до 11 април 2013 г.,а в електронен вариант на електронната поща на Сдружението (danubeartsandcrafts@gamail.com) също не по-късно от 11.04.21013 г. Те трябва да бъдат придружени от точни данни на участника, като име, адрес, телефон за връзка, електронна поща и т.н.

първа награда -150 евро
втора награда 50 евро

Интелектуална собственост, гаранции, отговорност:
o Организаторът не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост и произхода на изпращаните фотографии. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид права на трети лица върху фотографиите, участникът ще бъде дисквалифициран и ще носи отговорност съгласно действащото законодателство в областта на авторското право;
o С приемането на настоящите условия, всеки участник декларира и гарантира, че фотографиите са авторски и че трети лица не притежават права на интелектуална собственост или други противопоставими права върху тях. Участникът носи отговорност, в случай, че фотографиите са чужда интелектуална собственост или върху тях съществуват други противопоставими права.


Юлия Гарбозанова