От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ПРИСТА”

 

Глава първа

СТАТУТ, ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ,АДРЕС

 

Чл.1.1.Образуваното сдружение с нестопанска цел е с наименование ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ПРИСТА”/ТД”ПРИСТА” и ще осъществява дейността си в обществена полза.

 2. ТД”ПРИСТА” е доброволно, независимо, непартийно сдружение НА КЛУБОВЕ И  ТЕХНИТЕ КЛУБНИ ЧЛЕНОВЕ коита са граждани от Русенски регион за социален туризъм, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природо-любива и екологична дейност.

 3.ТД”ПРИСТА” е организация, която ще се ръководи от действащите в страната закони, от Устава на БТС, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на членовете си.

 

Чл.2.Сдружението е със седалище :град Русе ,Ул.”Княжеска” №1 и съществуването му не е ограничено със срок.

 

Глава втора

ЦЕЛ,СРЕДСТВА,ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.3.ТД”ПРИСТА” има за цел да популяризира, насърчава, и развива различните видове и форми на туризъм, планинарство, алпинизъм, спелеология, и новостите в спортно туристическата дейност.

 

Чл 4.В осъществяване на целите си ТД”ПРИСТА” използва следните средства:

1.Методическо и организационно подпомагане на членовете си и техните обединения, насърчава творческата им активност и инициативност.

2.Ремонт, строителство, благоустройство, обзавеждане и стопанисване на хижи, заслони туристически домове и спални, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути, пътеки и пещери.

3.Произвежда и предлага услуги и стоки свълзани със социалния туризъм и свързаните с него.

4.Извършва обучение на свои членове, включително и на трети лица.

5.Осъществява издателска, информационна, рекламна, туропературска и турагентска дейност.

6.Извършва консултантска дейност в областта на  социалния туризъм и свързаните с него.

7.Участва самостоятелно или в партньорство с общини, НПО, стопански субекти и други и участва в програми и проекти в областта на социалния туризъм.

 

Чл.5.Предмет на дейност:

1.Популяризиране и организиране на различните видове и форми на туризъм и създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.

2.Създаване на нови форми на съвместна дейност с детски учебни заведения, синдикати и ръководства на фирми за упражняване на социален туризъм.

3.Подобряване на условията за обитаване в туристическите си обекти и поддържането и обновяването на спортно-туристическата си база.

4.Повишаване на квалификацията на собствените си членове и кадри.

5.Работа с проекти, участие самостоятелно или в партньорство в програми и инициативи свързани с туризма.

6.Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска дейност и художествена дейност.

7.Извършва и стопанска дейност, която се подчинява на условията и реда на действащите законови и подзаконови актове регулиращи съответния вид стопанска дейност.

 

ЧЛЕНСТВО – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.6 .1.Членството в ТД” ПРИСТА” е доброволно СДРУЖЕНИЕ НА КЛУБОВЕ

    2. КЛУБОВЕТЕ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ се приемат  от Управителния съвет  след писмено заявление ОТ  РЪКОВОДСТВОТО НА  КЛУБА

Чл.7.ЧЛЕН НА КЛУБА може да бъде всяко физическо лице , КОЕТО ПРИЕМА  ПРАВИЛНИКА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА,Устава на дружеството и Устава на БТС, живее постоянно или преимуществено в Русенски регион и заплаща членски внос

 

Чл.8./1/За членове на дружеството могат да бъдат приемани и български юридически лица със сходна дейност регистрирани по ЗЮЛНЦ.

/2/Те се приемат от Управителния съвет на открито заседание, на което присъстват всички заинтересувани.

Чл.9 : Клубовете и техните членове се вписват в дружествен регистър по образец, утвърден от Управителния съвет. Регистърът се обновява в началото на всяка календарна година.

Чл.10 ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ  на ТД”ПРИСТА „  имат право:

 1. Да бъдат избирани  в ръководството на Сдружението , което се избира от Общото събрание, което е негов  върховен орган съобразно чл. 15 от Устава

2.Да изисква разглеждане и съдействие от органите на Сдружението на въпроси, свързани с дейността му.

3.Да участва в инициативи и мероприятия на Сдружението.

4.Да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Сдружението

5.Да се ползва от материалната база  на Сдружението , съобразно неговите  вътрешни правила и тези на клуба 

6.Да получава информация за дейността на Сдружението.

Чл. 11. Всеки клубен член  на ТД”ПРИСТА” е длъжен :

1.Да спазва устава на Сдружението, както и решенията на органите на управление.

2.Да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.

3.Да съдейства за доброто име на ТД”ПРИСТА”.

 

Чл.12.Членството в ТД”ПРИСТА” се прекратява:.

 1.С едностранно  волеизявление до  ръководството на съответния  клуб и Управителния съвет

 2.Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

 3.С изключване по решение на клубното ръководство  за поведение , което  прави по-  нататъшното членство несъвместимо със задълженията  му като  клубен член .Решението на клубното ръководство  за изключване се  потвърждава с решение на Управителния съвет  взето с мнозинство 2 / 3 .Това решение може да се обжалва  пред Общото събрание на сдружението ,като последна инстанция

4. При отпадане и закриване на клуба

5.С прекратяване на Сдружението.

 

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.

 

Чл.13.1.Основна организационна единица на Сдружението е Клубът.

2. Клубът се изгражда в съответствие с интересите на своите членове по видове дейност, месторабота или учебно заведение , с не по- малко от 10 члена

3.Клубът притежава организационна и функционална автономия. Той приема правилник за устройството и дейността си  и го дава за утвръждаване от Управителния съвет.

4.Клубът провежда всяка година свое отчетно събрание .От своя състав избира Председател, който ръководи дейността му, координира спазването на решенията и указанията на органите на управление на Сдружението и го представлява пред тях и обществеността.Председателят се избира за мандат от 5 /пет/години.

5.Правилниците по ал.3 не могат да противоречат на настоящия Устав.

 

Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

Чл.14./1/Управлението на Сдружението се осъществява от :

1.Общо събрание .

2.Управителен съвет.

3.Председател.

/2/Орган за контрол е Контролният съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.15./1/Върховен орган на ТД”ПРИСТА” е Общото събрание.

/2/Общото събрание се състои от делегати .Броя на делеганите се определя в зависимост от общия брой на редовно отчетените членове, както следва:

-          за организираните в клубове членове, броят на членовете на конкретния клуб се разделя на числото 5 и полученият резултат се закръгля до по-голямото цяло число.

 /3/Делегат на Общо събрание може да бъде  клубен  член на Туристическо дружество “ПРИСТА”,който членува не по-малко от  две години,участва активно в дейността на дружеството и е редовно отчетен.

/4/Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет по право са делегати на Общото събрание.

/5/Колективните членове имат право на един делегат на Общото събрание.

 

Чл.16./1/Общото събрание:

1.Изменя и допълва Устава.

2.Приема други вътрешни актове.

3.Избира и освобождава Председателя на Сдружението, Председателя на Контролния съвет, Управителния съвет и Контролния съвет.

4.Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет и Контролния съвет.

5.Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

6.Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

7.Приема бюджета на Сдружението.

8.Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет и взема решение за освобождаване от отговорност за отчетната година.

9.Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други нормативни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

10.Взема и други решения, предвидени в Устава

/2/Правата по ал.1т.1,3,5,7,8 и 9   не могат да се възлагат на други органи на Сдружението

Чл.17./1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет, най-малко веднъж в годината по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на клубове -членове на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по установения ред.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.Обявяването за общо събрание да става в местен ве-

стник и обява на видно място в дружеството.

/3/Обшото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от делегатите.При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и при същия дневен ред се провежда, колкото и делегати да се появят.

 

Чл.19.Всеки делегат има право на един глас.

Чл.20./1/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/Решенията по чл.16 т.1 и т.4 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

/3/По въпроси, които не са включени в дневния ред, не могат  да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.21./1/Управителният съвет се състои от 11 члена и се избира за срок до 5 години .Председа-

еля и членовете на Управителния съвет не могат да бъдат управители на фирми със сходна дейност,както и наематели на  туристически обекти собственост на БТС.

/2/Управителния съвет заседава най-малко един път на два месеца и се свиква от неговия Председател, както и по искане на 1/3 от членовете му, а при отказ, след едно седмичен срок , то се свиква от всеки от заинтересуваните.

/3/Заседанията му са редовни ,ако присъстват 50+1% от членовете му.

/4/В заседанията на Управителния съвет вземат участие  председателите на клубове и членовете на Контролния съвет със съвещателен глас.

/5/Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.22 т.5 с мнозинство от всичките му членове.

 

Чл.22.Правомощия на Управителния съвет :

1.Организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

2.Изготвя и приема правилници за дейността .

3.Разглежда молби за членство и определя членския внос.

4.Изготвя бюджета и следи за неговото изпълнение.

5. Взема решения относно придобиването ,управлението и разпореждането с недвижимото имуществото  и материалната  база на Сдружението с пълно мнозинство  от всичките му членове,като решенията по отношение на придобиването и разпореждането  с недвижимото имущество    се гласуват на ОС с 2/3 от  присъстващите.

6.Сключва договори и поема ангажименти в рамките на решенията на Общото събрание.

7.Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл.23./1/Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет.

/2/Председателят се подпомага в своята работа от Изпълнителен секретар, назначен на щатна длъжност.

 

Чл.24./1/Председателят има следните правомощия:

1.Осъществява общостратегическо ръководство на Сдружението.

2.Ръководи и координира дейността на Управителния съвет.

3.Представлява ТД”ПРИСТА” пред всички лица и органи в страната и чужбина.

4.Назначава Изпълнителния секретар по предложение на Управителния съвет.

/2/В отсъствие на Председателя неговите функции се поемат от Зам.председателя или друг член на Управителния съвет.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР

 

Чл.25./1/Изпълнителният секретар работи по утвърдена от Управителния съвет длъжностна характеристика.

/2/Изпълнителният секретар:

1.Осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението, в изпълнение на решенията на органите на упрабление.

2.Организира дейността на щатния персонал.

3.Може даима и други правомощия предоставени му от Управителния съвет и Председателя.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.26./1/Дейността на Сдужението се контролира от Контролния съвет.

/2/Контролния съвет се състои от председател и двама членове ,ибрани за срок до пет години.

 

Чл.27Контролния съвет:

1.Контролира изпълнението и законосъобразността на решенията на органите на управление и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

2.Дава заключение по годишния отчет за дейността на Сдружението.

3.Контролира спазването на бюджета  и следи за ползването и разпореждането с материалната база на Сдружението .

4.Дава становища по жалби на членове срещу решения на органите на управление .

 

Глава шеста

ИМУЩЕСТВО

 

Чл.28.Имуществото на ТД”ПРИСТА” се формира от:

1.Членски внос.

2.Дарения и завещания, спонсорство в полза на неговата дейност.

3.Предоставени средства от Държавния или Общинския бюджет.

4.Управление на собственото имущество.

5.Приходи от други , позволени от закона дейности

 

Глава седма

СИМВОЛИ

 

Чл.29./1/ТД”ПРИСТА” има знаме, емблема и печат.

1.Знамето от едната страна е тъмно червено, от другата зелено с надпис ТД”ПРИСТА” и еделвайс.

2.Емблемата е корабен рул върху флаг с еделвайс.

3.Печатът е кръгъл с изписано наименование ТД”ПРИСТА” – Русе.

/2/ТД”ПРИСТА” може да учредява почетни звания и награди за заслуги към Сдружението.

 

Глава осма

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.30./1/При прекратяване на дейността на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от  него лице.

/3/Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество остава в полза на БТС.

/4/Относно неплатежоспособноста ,съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ.

/5/Имиществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

/6/Ако не съществува лицето по ал.3, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението.

 

Глава девета

КНИГИ

 

Чл.31./1/ТД”ПРИСТА” води книги за протоколите от заседанията на Управителния съвет и Общото събрание.

/2/Води регистър на членовете си.  

 

Заключителни разпоредби

1.За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на ГЗ в България.

2.По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането на този Устав е компетентно Общото събрание, а между заседанията му – Управителния съвет.

3.Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружението от 24.07.1991г. и вписан в РОС по решение 2603 от 28.05.1992г. по ф.д. 648/92г. том.1 стр 124.

4.Уставът е допълнен и изменен с решение на Общото събрание на Сдружението, проведено на 01.12.2001г. , 10.03.2007 г,31.05.2008г,09.04.2011г. и 31.03.2012 г.,подписан от делегатите  наОбщото събрание  и е съобразен с изискванията на Българското законодателство.